Interpellasjon: Ensomhet

Først vil jeg få rose interpellanten for å løfte en svært viktig debatt. Arbeiderpartiet mener også at byråden har svart godt for seg og opplyst debatten på en god måte. Samtidig mener vi at interpellantens forslag til vedtak er svært viktig og derfor vil vi støtte dette.

Noen betraktninger ønsker jeg å komme med ordfører; Ensomhet som problemstilling er krevende. I nabolaget mitt på Slettebakken, viser kommunens levekårsrapporter at halvparten av innbyggerne i strøket vårt er uten nære venner og sterke nettverk. Altså, halvparten opplever grader av utenforskap – og med høy sannsynlighet også ensomhet.

Det må jobbes på alle nivåer og innenfor alle byrådsavdelinger for å forebygge og for å sette inn gode tiltak. Men kanskje viktigst, forankre noen grunnleggende prinsipper:

Vi har alle et ansvar for å ta vare på hverandre. Det er ikke valgfritt, det er en felles forpliktelse. Hele livet, fra barndom til alderdom. Vi skal ikke undervurdere det at alle planer dette byrådet har levert innenfor barnehage, skole, idrett, kultur, helse, sosial og byutvikling er dypt forankret i tanken om at menneskene i byen vår skal knytte sterke vennskapsbånd og ha gode sosiale nettverk. Fordi utenforskap er roten til alt vondt.

Samtidig ordfører, har jeg personlig er hjertesak, både fra tiden som byråd og som bystyremedlem, og det er at vi må gi rom for det meningssøkende mennesket. At vi fyller ryggsekken til barna våre med sosial, emosjonell og mangfoldskompetanse i et samfunn tuftet på åndsfrihet og fellesskap. Og i sum bør vi bruke mindre tid på at menneskene i byen vår skal kartlegges, måles og veies og vie mer tid på at de får knytte sterke vennskapsbånd gjennom toleranse for hverandre og nestekjærlighet.

Det kommer ikke av seg selv. Det krever tydelige og modige politiske ambisjoner og ikke minst vilje og evne til å prioritere.

Det er en nøtt byrådet utfordres til å knekke. Og i så henseende vil gjennomføring av et tverrfaglig prosjekt slik interpellanten foreslår, gi byrådet god anledning til å vise for bystyret hvordan de respektive avdelingene hver for seg og sammen vil jobbe for å motkode ensomhet og legge til rette for vennskap og gode liv i byen vår.