Kampen mot seksuelle overgrep

Leder i Redd Barna Region Vest etterlyser svar fra Bergen om beredskapsplaner mot seksuelle overgrep i et debattinnlegg i BT 10. mai. Beredskaps- og handlingsplaner er en viktig del av dette arbeidet, men det viktigste er trygge og kompetente voksne. De er helt avgjørende for at barna våre har en trygg og god hverdag i barnehage og skole.

Bergen kommune har ulike tiltak for å forebygge og gjøre ansatte bevisst på at seksuelle overgrep kan forekomme både hjemme, i fritiden, men også i barnehage og skole. Beredskapsplaner og handlingsplaner er en viktig del av dette arbeidet, men de ansattes kompetanse på området er viktig for å hindre at uønskede hendelser skal skje, og for å avdekke og følge opp barn og unge som er blitt utsatt for overgrep.

Bergen kommune har siden 2011 hatt en egen kompetanseplan for barnehageansatte vedrørende omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Målet med planen var å styrke kunnskapen til barnehageansatte som var i kontakt med risikoutsatte barn, samt øke kompetansen på hvordan man identifiserer at et barn er utsatt for overgrep og håndterer dette. 419 barnehageansatte ble kurset i forrige runde, og fra høsten 2016 vil det bli invitert til nye samlinger.

Alle barnehagene er blitt oppfordret til å kvalitetssikre sine rutinebeskrivelser og beredskapsplaner for å motvirke vold og overgrep mot barn. Kommunen er også barnehagemyndighet, som betyr at vi fører tilsyn med barnehagene og ser til at de følger gjeldene lover og regler. Dette gjelder for eksempel innhenting av politiattest ved nyansettelser, taushetsplikt og opplysningsplikt.

Det er også utarbeidet en egen standard for skolene i Bergen for arbeid med det psykososiale miljøet. Skolene har plikt til å handle hvis ansatte får mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for seksuelle trakassering eller overgrep. Det er utarbeidet rutiner for hvordan skolene skal arbeide forebyggende og gi informasjon til elever og foreldre om rettighetene deres.

Samtidig har jeg som ansvarlig byråd varslet at Bergen vil styrke undervisningstilbudet for alle elever på 6.trinn for å gjøre elevene trygge nok til å fortelle om overgrep slik at man bedre kan avdekke incest, seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner.

Siden overgrepssaken vi ble kjent med i april har mange vært sinte og frustrerte, andre har kjent på en stor sorg og et enda større sjokk. Som småbarnspappa kjenner jeg veldig på utryggheten denne saken har skapt. Og som ansvarlig byråd er jeg opptatt av hvordan vi følger opp de berørte og forsøker å hindre at noe liknende skjer i fremtiden.

Barn og unge i Bergen skal være trygge i barnehagen og på skolen. Vi vil derfor snu hver stein og arbeide for bedre retningslinjer og beredskapsplaner, se på hvordan barnehage- og skolebygg er utformet samt se på undervisningstilbudet for elevene og kompetansehevende tiltak for de ansatte i både barnehager og skoler. Samtidig vil jeg understreke at våre ansatte har pedagogisk utdannelse til å snakke og samhandle med barn. De er helt avgjørende for å skape den gode relasjonen som gir barn og unge trygghet og tillit.

Jeg er takknemlig for at Redd Barna Region Vest passer på og utfordrer Bergen og andre kommuner. Vi har et felles mål om å skape en trygg og god hverdag for barn og unge i byens barnehager og skoler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *