SFO for alle barn!

Skolefritidsordningen er en viktig fellesarena hvor alle barn skal ha like muligheter og ingen skal ekskluderes fra å delta.

Arbeiderpartiet vil at SFO skal inkludere flere barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da er det helt avgjørende at kvaliteten i SFO er god og at Bergen kommune innfrir barnas forventninger om et innholdsrikt tilbud.

 

Derfor har Arbeiderpartiet i byråd utarbeidet en ny rammeplan for SFO med satsingsområdene «vennskap, lek og læring». Det er første gang det er utarbeidet en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av tilbudet. På denne måten får barn og foresatte informasjon om hva de kan forvente av SFO og vi får tydeliggjort kravet til skolene om å levere et tilbud med høy kvalitet.

 

Satsingsområdene vennskap, lek og læring er bærebjelken i SFO. Vennskap er viktig i barns liv. Det å kunne skaffe seg en venn og å være en venn er en viktig ferdighet og gir barn trygghet, og bidrar til en følelse av deltakelse. Leken har en egenverdi, og er en arena for barns utvikling av vennskap, samhandling og fellesskap. Læring skjer gjennom aktivitet og samhandling med andre i et sosialt fellesskap, og gjennom aktiviteter og lek skal barn oppleve mestring.

 

I SFO skal det være aktiviteter og innhold som er tilpasset barna ut fra deres alder, interesser og forutsetninger. Rammeplanen viser hvilke aktiviteter SFO skal arbeide med og hva som er målsetting og kjennetegn på god og ønsket praksis innenfor de ulike aktivitetene; fysisk aktivitet, kunst, kultur, koding og måltider. Samtidig er det innført sunne smøremåltid hver eneste dag i alle byens SFO.

Visjonen er enkel, men veldig klar: Mette mager gir glade og opplagte barn.

 

For å sikre høyest mulig deltakelse og at ingen barn ekskluderes fra SFO grunnet familiers økonomiske situasjon er det innført en generell moderasjonsordning basert på familiers husholdningsinntekt. Byrådet har satt av 12 millioner kroner for å få til en mest mulig treffsikker moderasjonsordning som i dag gir over 800 barn gratis SFO eller redusert foreldrebetaling med betydelig lavere pris. Moderasjonsordningen er «byomfattende», uavhengig av bosted og vil derfor fange opp målgruppen på en god måte.

 

Når kvaliteten blir bedre, og i større grad en forlengelse av skoledagen, mener Arbeiderpartiet det er viktig at SFO i fremtiden blir gratis. Det er en stor reform som staten bør finansiere. SFO er så viktig for å bekjempe ulikhet at vi vil ta ansvar for Bergen hvis ikke staten kommer på banen.

Vårt mål er gratis SFO for alle, og vi vil de neste årene starte med de aller minste.

På samme måte mener Arbeiderpartiet at alle barn burde fått et gratis måltid på skolen, og vi vil derfor innføre dette for de minste som en del av SFO-tilbudet.

 

Arbeiderpartiets politikk for SFO stiller høye krav til skolene i Bergen kommune. Lykkes vi vil SFO bedre innfri barnas forventninger om et innholdsrikt tilbud. Derfor setter vi barna først, det handler nemlig om å gjøre det som er til det beste for dem i deres hverdag.