Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at Bergen skal bli en foregangskommune innen idrett- og aktivitetsutvikling.

Derfor skal vi satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten. Idrettsplanen som byrådet la frem i 2016 skisserte både muligheter og løsninger for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert aktivitetstilbud innenfor den egenorganiserte og organiserte idretten.

Barn og unge skal ha de beste mulighetene til å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt nærområde. Denne målsetningen går som en rød tråd gjennom hele idrettsplanen. Skal alle barn og unge inkluderes er det derfor nødvendig å ta særskilte løft i områder med levekårsutfordringer.

Bergen har passert 100.000 medlemskap innen den organiserte idretten. Innen egenorganisert idrett har kommunen over 400.000 deltakelser hvert år. Samtidig er det flere vi må inkludere i idrettsbyen Bergen.

Målet er en mangfoldig idrettsby hvor alle innbyggere i Bergen skal ha like muligheter og tilbud innen idrett og fysisk aktivitet uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsnivå.

Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt. Vi trenger et rikt og bredt organisasjonsliv i Bergen. Derfor vil byrådet arbeide tett med idrettsrådet, organisasjoner og lag. Gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser vil byrådet være en aktiv bidragsyter i det fantastiske spleiselaget som hver dag finner sted i idrettsbyen Bergen. Arbeiderpartiet heier frem alle de fantastiske frivillige som hver eneste uke gjør det mulig å drive aktivitetstilbudene videre!

Tilgang til idrettsanlegg for både eksisterende og nyetablerte idretter i nærområdene er viktig. For å favne enda flere brukere og samtidig legge til rette for nye aktivitetstrender, er det særlig viktig med en større grad av samlokalisering av idrettsanlegg, skole og utvikling av idrettsparker for ulik aktivitet. 

Samtidig må det understrekes et alvor med den gjeldende idrettsplanen. Fra forrige idrettsplan er det et omfattende etterslep.

Dersom man skulle gjennomføre alle gjenstående prosjekter fra forrige idrettsplan, ville dette gi et investeringsbehov på rundt 800 millioner kroner. Samtidig er det gjennomført tilstandskartlegging av over 50 idrettsanlegg. Disse viser et vedlikeholdsetterslep som må tas på alvor. Skal man innhente hele vedlikeholdsetterslepet så har dette et kostnadsanslag på over 650 millioner kroner.

Derfor tok Arbeiderpartiet i byråd flere grep gjennom idrettsplanen for å skape et politisk og økonomisk handlingsrom til å gjøre nye investeringer i idretten. Dette resulterte blant annet i et løfte om å investere minst en milliard kroner i idretten de neste ti årene.

Arbeiderpartiet i byråd er godt i gang med å gjennomføre løftene sine for idrettsbyen Bergen. Mange nye anlegg for egenorganisert og organisert er åpnet de siste fire årene og enda flere idrettsanlegg vil bli åpnet i årene som kommer om vi får fortsette det viktige arbeidet med å prioritere idretts- og aktivitetsutviklingen i byen vår.