Sosialpolitikk for dem som trenger fellesskapet mest

Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet at kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet mest.

Foto: Presentasjon av Bergen kommunes levekårsrapport i 2016.

Allerede etter ett år ved makten la byrådet frem en handlingsplan mot fattigdom med spesielt vekt på barnefamiliers situasjon.

Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Når Arbeiderpartiet, KrF og Venstre sammen dannet byråd var noe av det første vi gjorde å sette full revers på flere usosiale kuttforslag som Høyre-byrådet kom med på oppløpssiden. Deriblant kutt i klestillegget for økonomisk vanskeligstilte, at barn mistet barnehageplassen fordi foreldrene ikke hadde råd til å betale regningen eller at gratisprinsippet i idretten sto for fall.

Vi har økt sosialbudsjettet, innført moderasjonsordninger i SFO, styrket ressurssituasjonen for barnehage, skole, idrett og kultur, fått på plass internett i kommunalboligene, innført Aktivitetskortet og fryst prisene på bruk av kommunale idrettsanlegg. Samtidig har vi skrudd opp tilskuddene til organisasjonene som jobber utrettelig hver eneste dag for å bekjempe fattigdom og støtte dem som trenger en hjelpende hånd, enten det er Amalie Skrams hus, Robin Hood huset eller Fontenehuset.

– Arbeiderpartiet i byråd har gjort, og skal gjøre mye for de fattige i byen vår. Bekjempelse av fattigdom handler om langt mer enn å øke sosialhjelpssatser eller tilleggsytelser. Det handler vel så mye om tiltak som er treffsikre med tanke på å løfte folk ut av fattigdommen en gang for alle!

Et viktig fundament i livet, er å ha et sted å bo.

Arbeiderpartiet jobber målrettet og godt for å fjerne boligkøen. Blant annet ved å bygge 250 nye kommunale boliger. Disse bygges med god spredning i hele byen. Samtidig som vi har opprettholdt ordningen med kommunal bostøtte, hvor folk får hjelp og støtte til å betale husleien. I sum er det sterke tiltak for å gi folk tak over hodet i egen bolig.

Som jeg nevnte innledningsvis så peker statusrapporter på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp. Det er alvorlig og krever kloke og strategiske tiltak for at den oppvoksende generasjon skal ha like muligheter til å lykkes og realisere sine drømmer.

Derfor er jeg spesielt glad for at Arbeiderpartiet i byrådet har fått gjennom planer for barnehage, skole, kultur, idrett som er dypt forankret i tanken om at barna i byen vår skal ha mulighet til å leve det gode liv i et rettferdig og inkluderende Bergen.

Det betyr at Arbeiderpartiet og byrådet prioriterer tydelig og klart at kommunens innsats spesielt skal settes inn i de områdene hvor behovet er størst.

Vi er på rett vei, men også i fremtiden må vi jobbe klokt og utrettelig i arbeidet mot fattigdom. Og da er spesielt én ting klinkende klart for Arbeiderpartiet: Skal vi utjevne sosiale forskjeller, motkode at fattigdom går i arv, så må vi prioritere dem som trenger fellesskapet aller mest.