Kvalitet i barnehagene

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiårene i takt med generelle samfunnsendringer.

Økt mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre er noen av de mest umiddelbare endringene sektoren står overfor og må håndtere.

Slike goder og utfordringer krever at barnehagene er endringsdyktige, og krever en ny tilnærming til både innhold og struktur. Barnehagesektoren må ta inn over seg det disse samfunnsendringene og utfordringene innebærer, og de må forberede barna på en fremtid vi ikke helt klarer å se konturene av.

Fremtiden slik den ligger foran oss vil bli utformet innenfor rammene av barns verdier, kunnskaper, holdninger og ferdigheter, og barnehagen må derfor legge grunnlaget for livslang læring, som igjen bidrar til livsmestring og bærekraftig utvikling. Barna som vokser opp i det 21. århundre står overfor nye muligheter og utfordringer, og det er de som skal forvalte og utvikle morgendagens samfunn.

Kvalitet i barnehagen handler om flere ting. Det handler blant annet om barnas behov for omsorg. For små barn er det fundamentalt at de får utvikle en trygg tilknytning og at de har få voksenpersoner å forholde seg til.

Det at barna opplever forutsigbarhet, stabilitet, trygghet og at de opplever å bli sett og anerkjent for den de er er viktig i et kvalitetsperspektiv.

Det er gjennom et varmt og inkluderende sosialt fellesskap med aktive og lydhøre ansatte som anerkjenner og verdsetter dem at barna utvikler vennskap. Barnets lek er også utrolig viktig fordi det er indre motivert, det er en drivkraft for utvikling av kompetanse og en forutsetning for lystbetont, livslang læring. Dette skal og bør ha en fremtredende plass i barnehagen.

I sin daglige barnehagehverdag skal barn møte et rikt, variert og inkluderende lekemiljø som er tilpasset deres interesser, alder og forutsetninger.

Barnehagene har et viktig samfunnsoppdrag i å fremme barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre i en atmosfære preget av trivsel og glede. Når barns undring, nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær anerkjennes og stimuleres, konstruerer barnet kunnskap og ser nye sammenhenger. Slike erfaringer gir en opplevelse av mestring, egenverd og tiltro til egne evner.

Barnehagene har også et ansvar for å møte mangfoldet i samfunnet vårt som en ressurs, og fremme inkludering. Som en arena for danning, så skal barnehagen fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Samtidig har barnehagene også et ansvar for at barn skal forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.

For Arbeiderpartiet, så er disse elementene grunnpilarer i en mangfoldig barnehagesektor. Vår visjon for de kommunale barnehagene i Bergen er en mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn.

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i barnets egne forutsetninger og interesser. En slik høy kvalitet i barnehagen er kjennetegnet ved at alle barn blir møtt som individer med de behov og muligheter de bærer i seg. I en mangfoldig barnehage skal alle barns lærelyst og læringspotensial møtes og ivaretas i et omsorgs- og læringsmiljø preget av trygghet, inkludering og lek.

God bemanning og trygge og stabile voksne er også helt elementært i et kvalitetsperspektiv. Fra og med høsten 2018 fikk vi en nasjonal pedagog- og bemanningsnorm som skal gjelde i alle norske barnehager. Dette er bra, og noe vi i Bergen har ønsket i lang tid. Problemet er at de nye normene kommer underfinansierte.

Pedagognormen lovfester at det skal være minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Bemanningsnormen stiller krav om at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Dette er en positiv ting. For barn er det viktig i et omsorgs- og kvalitetsperspektiv at de får utvikle en trygg tilknytning og at de har få voksenpersoner å forholde seg til.

Men, når slike normer kommer underfinansierte så blir arbeidet med å tilpasse seg kravene både krevende og kompliserte. Noe som i utgangspunktet skal være utelukkende positivt både for barna og for de ansatte blir i stedet en kilde til bekymring og noe det knyttes betydelige usikkerheter til. Økt bemanning er i seg selv utelukkende bra. Men, med økte krav så må det også følge med økte midler. Dette vil igjen føre til en høyere kvalitet.

Arbeiderpartiet vil at forskningssektoren skal brukes aktivt i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner skal Bergen legge til rette for forskning i byens barnehager. I tillegg til å være en viktig samarbeidspartner med Høgskolen på Vestlandet (HVL) ved det nye senteret for barnehageforskning, så har Bergen kommune også inngått et forskningssamarbeid med Kanvas barnehager, Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research Rokkansenteret for å forske på effekter av økt pedagogtetthet i barnehagen.

Foreløpig er det mangel på kunnskap om betydningen av økt pedagogtetthet i barnehagen og hvordan kompetanseheving i barnehagen igjen blir utnyttet. Nettopp derfor er det viktig å rette søkelyset i den retningen.

Gjennom økt pedagogtetthet er det en tanke om at man vil kunne se flere barn på en bedre måte. Gjennom fokus på hvordan arbeidsfordelingen er i de ulike barnehagene, hvordan de ansatte omgås med barna, hva slags forståelse de ansatte har av kvalitet, og hvordan selve utformingen på barnehagene er både innvendig og utvendig så skal det kartlegges om, og hvordan, økt pedagogtetthet spiller inn på kvaliteten i barnehagene.

Gjennom slike forskningsprosjekt får man muligheten til å stille nye og spennende spørsmål, og til å være en pådriver for å oppnå høyest mulig kvalitet i barnehagene.

Barnehagesektoren står overfor en rekke utfordringer, og det kreves at barnehagene er i endring.

Barnets opplevelser og erfaringer med omsorg, danning, lek og læring er avgjørende for utdanning og yrkesdeltagelse senere i livet, og en kvalitativt god og inkluderende barnehage er blant de viktigste virkemidlene en har i dag for å utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom på sikt.

Nettopp derfor er det så viktig med høy kvalitet i barnehagene våre.