Sosialpolitikk for dem som trenger fellesskapet mest

Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet at kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet mest.

Foto: Presentasjon av Bergen kommunes levekårsrapport i 2016.

Allerede etter ett år ved makten la byrådet frem en handlingsplan mot fattigdom med spesielt vekt på barnefamiliers situasjon.

Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Read More

Korriin fiican iyo siyaasad qoys oo wanaagsan!

Waxaanu isu soo sharaxaynaa doorashada xisbiga Shaqaalaha Bergen. Waxaanu ka shaqaynaynaa magaalo u midaysan sidii bulshadu u dhawri lahayd kuwooda ugu taagta daran.

Carruurta iyo dhallinyaradu waxay heli doonaan fursado isku mid ah magaalada Bergen. Taas micneheedu waa in xisbiga Shaqaaluhu uu mudnaanta siin doono xannaano ammaan ah, iskuulo wanaagsan, iyo deeq isboorti iyo dhaqan oo ay dhallinyarada iyo carruurtu u siman yihiin.

Pål iyo Cabdullahi
Read More

Bystyreinnlegg: Økonomisk sosialhjelp

Ordfører. Arbeiderpartiet er glad for at byrådet er imøtekommende og uttrykker at man vil levere på en bestilling i tråd med forslagsstillernes vedtak, dersom bystyret vedtar det.

Og det vil bystyrets flertall i dag gjøre og Arbeiderpartiet støtter forslagsstillernes ønske.

Byrådet har rett i at sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt og at økonomisk sosialhjelp er ment til å være en korttidsytelse og at økonomisk sosialhjelp i seg selv ikke vil løfte noen ut av fattigdom.

Read More

Bystyreinnlegg: Folkehelseplanen

Statusrapport for folkehelseplanen gir oss mulighet til å justere kursen der det er nødvendig. Byrådet har helt riktig valgt å styrke innsatsen for å redusere sosiale helseforskjeller.

Vi ønsker ikke en by hvor det er sosiale helseforskjeller mellom menn og kvinner, mellom renholdere og lærere, eller om man er bosatt på Nattland eller Løvstakksiden. Men sånn er det. Paradokset er at i en tid med stadig vekst og utvikling i det norske samfunnet så øker de sosiale forskjellene. Det er også tilfellet i Bergen. Derfor er det så viktig at byrådets tilnærming til folkehelsearbeidet forankres i tanken om en mer rettferdig by med mindre forskjeller. Samtidig er det et tankekors at sosial ulikhet i helse ikke var nevnt i den opprinnelige planen og at tiltakene var lite konkrete.

Read More

Budsjettdebatt 2018: Helse- og sosialpolitikk

Ordfører. Det er mye god helse- og sosialpolitikk i byrådets budsjettforslag.

Jeg ønsker å skru tiden tilbake noen måneder til august i år. Da var det et interessant medieoppslag i VG med statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland som omtalte statens levekårssatsing i storbyene som lite vellykket. Statsrådene pekte spesielt på 10 områder hvor varsellampene blinker, hvorav fire av disse områdene er i Bergen med Solheim Nord, Indre Laksevåg, Ytre Arna og Loddefjord. For bystyret er dette velkjente områder, alle omtalte i kommunens egne levekårsrapporter. Områder hvor kommunen satser tungt og jobber hardt for å motkode sosiale forskjeller og utjevne helseforskjeller.

Read More

Interpellasjon: Ensomhet

Først vil jeg få rose interpellanten for å løfte en svært viktig debatt. Arbeiderpartiet mener også at byråden har svart godt for seg og opplyst debatten på en god måte. Samtidig mener vi at interpellantens forslag til vedtak er svært viktig og derfor vil vi støtte dette.

Noen betraktninger ønsker jeg å komme med ordfører; Ensomhet som problemstilling er krevende. I nabolaget mitt på Slettebakken, viser kommunens levekårsrapporter at halvparten av innbyggerne i strøket vårt er uten nære venner og sterke nettverk. Altså, halvparten opplever grader av utenforskap – og med høy sannsynlighet også ensomhet.

Read More