Sosialpolitikk for dem som trenger fellesskapet mest

Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet at kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet mest.

Foto: Presentasjon av Bergen kommunes levekårsrapport i 2016.

Allerede etter ett år ved makten la byrådet frem en handlingsplan mot fattigdom med spesielt vekt på barnefamiliers situasjon.

Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Read More

Bystyreinnlegg: Økonomisk sosialhjelp

Ordfører. Arbeiderpartiet er glad for at byrådet er imøtekommende og uttrykker at man vil levere på en bestilling i tråd med forslagsstillernes vedtak, dersom bystyret vedtar det.

Og det vil bystyrets flertall i dag gjøre og Arbeiderpartiet støtter forslagsstillernes ønske.

Byrådet har rett i at sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt og at økonomisk sosialhjelp er ment til å være en korttidsytelse og at økonomisk sosialhjelp i seg selv ikke vil løfte noen ut av fattigdom.

Read More